همکاری ایستگاه در پروژه‌ی بین المللی اجرای قطعه‌ی دختر بویراحمدی با موسسه‌ی فرهنگ در آمریکا به مناسب نوروز...

همکاری ارکستر ایستگاه در پروژه‌ی بین المللی اجرای قطعه‌ی شکوفه با موسسه‌ی فرهنگ در آمریکا...