EN

روز جهانی کودک

صلح و آزادی آرزوهای ذاتی و بالقوه هر زبان و فرهنگ است. عضویت ایستگاه در دفتر صلح جهانی نشانگر توجه و تعهد ایستگاه به پیغام صلح و دوستی مردم ایران است. با در نظر گرفتن این مهم روز جهانی کودک یکی از دغدغه‌های اصلی ایستگاه و جناب آقای نوروزی بوده است. 

این رویداد با همکاری ایستگاه و سفارت محترم اتریش محقق شد. قطعه انتخاب‌شده قطعه تاریخی ملی “Auf einem Baum ein Kuckuck saB” می‌باشد. این آهنگ فرارسیدن بهار را زمانی که صدای پرنده فاخته در جنگل شنیده می‌شود جشن می‌گیرد که باتوجه به این اجرا تنظيم مجددی توسط هنرمندان فاخر ایرانی جنابان آرش سعیدی و نیما رمضان صورت گرفته است.