تیم ارکستر ایستگاه

مهدی نوروزی

بنیانگذار و مدیر عامل سفیر ایستگاه صلح

کیمیا بختیاریان

مدیر اجرایی ایستگاه و مسئول امور داخلی و عملیاتی گروه

هانا کمانگر

مدیر استراتژی و تدوینگر متدولوژی سازمان

مهدیس یعقوب نژاد

مدیر فنی ایستگاه و مسئول تحقیق و توسعه سازمانی

فریماه تی خوانی

مدیر امور بین الملل، برنامه ریز همکاری های بین المللی