همکاری ایستگاه در پروژه‌ی بین المللی اجرای قطعه‌ی پرسون پرسون با موسسه‌ی فرهنگ در آمریکا به مناسبت یلدا...